ഈ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാതെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും ഉപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുംനിങ്ങളുടെ ബിപി കുറയില്ല

ഈ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാതെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും ഉപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുംനിങ്ങളുടെ ബിപി കുറയില്ല