സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് അറിയിപ്പ്.ഫോണിൽ മെസേജ് വന്നോ.5 ലക്ഷം ഉറപ്പ്

സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് അറിയിപ്പ്.ഫോണിൽ മെസേജ് വന്നോ.5 ലക്ഷം ഉറപ്പ്

https://youtu.be/6g6gIABBasg