കയ്യിൽ തുളസി വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ ആഗ്രഹവും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കും, മഹാത്ഭുതം നടക്കും

കയ്യിൽ തുളസി വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ ആഗ്രഹവും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കും, മഹാത്ഭുതം നടക്കും