കാലിലെ രക്തയോട്ടം വർധിക്കാനും വെരികോസ് വരാതിരിക്കാനും വെരിക്കോസ്സ് അൾസർ പാടുപോലും ഇല്ലാതെ മാറാനും

കാലിലെ രക്തയോട്ടം വർധിക്കാനും വെരികോസ് വരാതിരിക്കാനും വെരിക്കോസ്സ് അൾസർ പാടുപോലും ഇല്ലാതെ മാറാനും