മുത്തപ്പൻ പറയും വരാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഈ അൽഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും

മുത്തപ്പൻ പറയും വരാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഈ അൽഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും