കളിയായിട്ടെങ്കിലും ഈ അത്ഭുത വാക്ക് നേരം കിട്ടുമ്പോൾ ചൊല്ലി നോക്കൂ… പണം മലപോലെ കുമിഞ്ഞു കൂടും!!

കളിയായിട്ടെങ്കിലും ഈ അത്ഭുത വാക്ക് നേരം കിട്ടുമ്പോൾ ചൊല്ലി നോക്കൂ… പണം മലപോലെ കുമിഞ്ഞു കൂടും!!