ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസ് ഫോണിൽ മെസ്സേജ് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക

ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസ് ഫോണിൽ മെസ്സേജ് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക

https://youtu.be/8iSVSgOx8Rc