കേരളത്തിൽ 19നും 23നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ എയ്ഡ്സ് രോഗം വർധിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് പടരാൻ കാരണം ഇതാണ്.

കേരളത്തിൽ 19നും 23നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ എയ്ഡ്സ് രോഗം വർധിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് പടരാൻ കാരണം ഇതാണ്.