ബാങ്ക്അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം 2 ലക്ഷം വീട്ടിലെത്തും.കേന്ദ്ര പദ്ധതി അപേക്ഷ 202

ബാങ്ക്അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം 2 ലക്ഷം വീട്ടിലെത്തും.കേന്ദ്ര പദ്ധതി അപേക്ഷ 202

https://youtu.be/QDkz1AFKbQI