ശിവരാത്രി കഴിയും മുൻപ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തൂ, ജീവിതം രക്ഷപെടും, ആഗ്രഹം നടന്ന് കിട്ടും

ശിവരാത്രി കഴിയും മുൻപ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തൂ, ജീവിതം രക്ഷപെടും, ആഗ്രഹം നടന്ന് കിട്ടും