കാലിൽ ഞരമ്പ് തടിച്ചു പൊങ്ങി വരുന്നത് മാറാൻ ഈ യോഗ ചെയ്താൽ മതി

കാലിൽ ഞരമ്പ് തടിച്ചു പൊങ്ങി വരുന്നത് മാറാൻ ഈ യോഗ ചെയ്താൽ മതി