ഉപയോഗിച്ച വിളക്ക് തിരി വെളിയിൽ കളയല്ലേ, വീട് മുടിയും വലിയ ദോഷവും – പകരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, വീട് രക്ഷപെടും

ഉപയോഗിച്ച വിളക്ക് തിരി വെളിയിൽ കളയല്ലേ, വീട് മുടിയും വലിയ ദോഷവും – പകരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, വീട് രക്ഷപെടും