സീറോയിൽ നിന്നും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കോടീശ്വരയോഗം നാളെ തുടങ്ങും നല്ല സമയം.

സീറോയിൽ നിന്നും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കോടീശ്വരയോഗം നാളെ തുടങ്ങും നല്ല സമയം.