ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് നിന്നിരുന്ന ബുധൻ അസ്തമിച്ചു

ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് നിന്നിരുന്ന ബുധൻ അസ്തമിച്ചു