ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് ചെയ്‌താൽ മതി കഷ്ടകാലം തീർന്ന് ജീവിതം രക്ഷപെടാൻ

ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് ചെയ്‌താൽ മതി കഷ്ടകാലം തീർന്ന് ജീവിതം രക്ഷപെടാൻ