പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇൻഷുറൻസ് 755 രൂപ നൽകിയാൽ 15 ലക്ഷഇൻഷുറൻസ്

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇൻഷുറൻസ് 755 രൂപ നൽകിയാൽ 15 ലക്ഷഇൻഷുറൻസ്

https://youtu.be/BE7NSxtDqbI