മരിച്ചവരെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഉടനെ മരണമോ?

മരിച്ചവരെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഉടനെ മരണമോ?