തൈറോയ്ഡ് മുഴകൾ നീർക്കെട്ട് ഓപ്പറേഷനും മരുന്നും ഒഴിവാക്കാം |

തൈറോയ്ഡ് മുഴകൾ നീർക്കെട്ട് ഓപ്പറേഷനും മരുന്നും ഒഴിവാക്കാം |