സമ്പൂർണ്ണ ശിവരാത്രി ഫലം 2024, ഈ 7 നാളുകാർക്ക് നല്ലകാലം, എന്നാൽ ഈ 5 നാളുകൾക്ക് കഷ്ടകാലം

സമ്പൂർണ്ണ ശിവരാത്രി ഫലം 2024, ഈ 7 നാളുകാർക്ക് നല്ലകാലം, എന്നാൽ ഈ 5 നാളുകൾക്ക് കഷ്ടകാലം