മലശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഈ അബദ്ധം ആരും കാണിക്കരുത്. ക്ളീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്

മലശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഈ അബദ്ധം ആരും കാണിക്കരുത്. ക്ളീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്