ഗരുഡ പുരാണം വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത്…

18 പുരാണങ്ങളെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.. ഇവയിൽ 6 പുരാണങ്ങൾ താത്വിക പുരാണങ്ങൾ എന്നും.. ആറ് പുരാണങ്ങളെ രജസ പുരാണങ്ങൾ എന്നും മറ്റ് ആറ് പുരാണങ്ങളെ തമസ പുരാണങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു.. ഇവയിൽ 6 സാധ്യത പുരാണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗരുഡപുരാണം.. ഗരുഡപുരാണത്തിൽ മരണശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്.. ഗരുഡപുരാണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയോ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.. മരണം നടന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ആദ്യത്തെ 13 ദിവസങ്ങളിൽ ഗരുഡപുരാണം വായിക്കുന്നതും ബന്ധുക്കൾ പുരാണം വായിക്കുന്നതും.

   

കേൾക്കുന്നതും വളരെ ശുഭകരമായി കരുതുന്നു.. ഗരുഡപുരാണത്തിൽ ഗരുഡ ദേവൻ വിഷ്ണുവിനോട് ഒരിക്കൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഗരുഡ പുരാണം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.. അതിന് മറുപടിയായി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.. അവരുടെ പുരാണം വായിക്കുന്നവർ ജീവിതം മരണ ചക്രത്തെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.. അതായത് ആരെ ഗരുഡപുരാണം വായിക്കുന്നു വോ അവർ ജീവിതത്തിൻറെ രഹസ്യങ്ങളെയും മരണത്തിൻറെ രഹസ്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നു.

എന്ന് സാരം.. ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മോക്ഷ പ്രാപ്തി ലഭിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു.. ഇപ്രകാരം തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തിയും ലഭിക്കുന്നു.. ഗരുഡപുരാണം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുന്നതും വളരെ ശുഭകരമാണ്.. ഇങ്ങനെ ഗരുഡപുരാണം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുന്നവരുടെ പിതൃക്കൾക്കും മോക്ഷം ലഭിക്കുവാൻ കാരണം ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…..