കയ്യിലുള്ള സ്വർണ്ണം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും ഇരട്ടിയായി വർധിക്കാനും ഈയൊരു പരിഹാരകർമ്മം ചെയ്താൽ മതി…

എൻറെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഒരു തരി പൊന്നു പോലും വാങ്ങിക്കാനുള്ള യോഗം ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല.. സ്വർണ്ണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.. ഒരു രീതിയിലും കയ്യിൽ സ്വർണം നിൽക്കുന്നില്ല..

   

അഥവാ ഇനി എങ്ങാനും വാങ്ങിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് അത് പണയം വെച്ച് പോവുകയാണ്.. ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം വാങ്ങി കയ്യിൽ കഴുത്തിൽ കാതിൽ ധരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദ്യമായി വയ്ക്കാനോ ഉള്ള ഒരു യോഗം ഉണ്ടാകുന്നില്ല.. ഉള്ള സ്വർണം മൊത്തം പണയത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്.. പണയം ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പണിയിട്ടിരുന്ന് ജപ്തി ചെയ്തു പോകും.. അതല്ലെങ്കിൽ പണയം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ പലിശ അടച്ച് ജീവിതം വലയുകയാണ്..

ഇതിനെ നമ്മൾ ജോതിഷപരമായി നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് സ്വർണ്ണ തടസ്സം എന്നാണ്.. അതായത് പൊന്നിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തടസ്സമാണ്.. തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നത് പലതരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്.. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചില സ്വർണങ്ങൾ വാങ്ങികഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്വർണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി ഒരു ദോഷം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടും.. ഇത്തരത്തിൽ ദോഷം ഉള്ള ഒരു സ്വർണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വർണം വരാനുള്ള യോഗം അവസാനിക്കുകയാണ്.. പിന്നീട് സ്വർണം വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും..

ഇത്തരത്തിൽ പലരീതിയിലുള്ള ദോഷങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആണ് സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്.. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്.. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവിധ സ്വർണ്ണ തടസ്സങ്ങളും നമുക്ക് സ്വർണ്ണം വാങ്ങിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പണയം വച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണം എടുക്കാൻ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….