നിർധനരായ ആളുകൾക്ക് അന്നദാനം നൽകുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ..

ദാനങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് അന്നദാനം എന്ന് പറയുന്നത്.. അന്നദാനത്തെ വലിയൊരു വഴിപാട് ഇല്ല അതുപോലെതന്നെ അന്നദാനത്തെ ഒരു പുണ്യ പ്രവർത്തി മറ്റൊന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത്.. അത്രത്തോളം വളരെ മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് അന്നദാനം എന്ന് പറയുന്നത്.. നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വര അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർധിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയർച്ചകളും ഐശ്വര്യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധികളും ഉണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വഴിപാടുകളും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻറെ ഒരു ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് അന്നദാനത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യവും നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയും എല്ലാം നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് തന്നെ മാറിമറിയും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്..

ഇത് ഒരിക്കലും വെറുതെ പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ഒരു സന്ദേശമല്ല.. ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അനുഭവമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്.. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യ പ്രവർത്തി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അന്നദാനം തന്നെയാണ്.. അന്നദാനം മഹാദാനം എന്നാണ് പൊതുവേ പറയാറുള്ളത്.. അന്നദാനം മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം അല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അന്നദാനം നൽകാൻ കഴിയുന്നതാണ്..

അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിത്യവും വരുന്ന കാക്കകൾക്ക് ആഹാരം നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത്.. കാക്കകൾക്ക് ആഹാരം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രാധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശനി പ്രീതിയാണ്.. ശനിദേവന്റെ പൂർണമായ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ്.. ശനി ദേവൻറെ വാഹനമാണ് കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത്.. കാക്കയ്ക്ക് ആഹാരം നൽകിയാൽ കണ്ടകശനി അതുപോലെ തന്നെ ഏഴര ശനി ശനിയുടെ അപഹാരങ്ങളും എല്ലാവിധ ശനി ദോഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും..

അതല്ലെങ്കിൽ ശനിദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽനിന്നെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഒരു മുക്തി ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്.. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാക്കകൾക്ക് ആഹാരം നൽകുന്നതിലൂടെ പിതൃക്കളുടെ പ്രീതി ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *