എന്താണ് ഇംപാക്ടഡ് ട്ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്.. ഇതിന് സർജറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ.. വിശദമായ അറിയാം.

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ്.. അതായത് എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ടീത് എന്ന് പറയുന്നത്.. നമ്മുടെ ചില പല്ലുകൾ ഓറൽ കാവിറ്റി യിലേക്ക് പോകാതെ താഴെത്തന്നെ പല്ലുകളിൽ ട്രാപ്പായി കിടക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.. ഇത്തരത്തിൽ കിടക്കുന്ന പല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് ടീത് എന്ന് പറയുന്നത്.. നമ്മുടെ പല പല്ലുകൾ ഇതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. കൂടുതലായി കാണുന്നത് 18 വയസ്സു കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പല്ല് ആണ് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ആയി കിടക്കാറുള്ളത്..

രോഗികൾ കൂടുതലായും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇമ്പാക്ട് ആയി കിടക്കുന്ന പല്ലുകളെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പല്ലുകളെ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജറിലൂടെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ വെറുതെ വിട്ടുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്.. ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഒരു 50% ആളുകളിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇത് കാണാറുള്ളൂ..

മറ്റുള്ള 50% ആളുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും കാണാറില്ല.. ഇതുപോലെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റഡ് ആയ പല്ലുകൾ വളരെ അടിയിലാണ് അത് മറ്റുള്ള പല്ലുകളെ യാതൊരു തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം പല്ലുകൾ നമ്മൾ യാതൊരു കാരണവശാലും എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതിൻറെ ആവശ്യമില്ല.. പക്ഷേ ഒരു 50% ആളുകളിലെ ഇത്തരം ഇമ്പാക്ടഡ് ആയ പല്ലുകൾ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്..

രോഗികൾക്ക് അതികഠിനമായ വേദനയും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.. അത്തരം രോഗികളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജർ വഴി പല്ലുകൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്.. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പല്ലുകൾ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ആയി പോകുന്നത്.. ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകൾ ഇമ്പാക്ടഡ് ആയി പോകുന്നതിന് പലവിധ കാരണങ്ങളുണ്ട്.. അതിൽ ചിലതാണ് കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വളരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ താടിയെല്ലിലെ എല്ലാ പല്ലുകളും വികസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയി വരുന്ന പല്ലുകൾ വരാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ആയി ഇരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *