നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും വളർത്താൻ പാടുള്ളതും പാടില്ലാത്തതുമായ 10 മരങ്ങൾ…

നമ്മുടെ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിനു ചുറ്റും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും ആകാം അതുപോലെ ഏതൊക്കെ വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളുമാണ് വരാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ.. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിനു ചുറ്റും പലതരത്തിലുള്ള ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ നട്ടുവളർത്തുന്നവരാണ്.. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഈ ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും നമുക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുന്നവ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരും നിർഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നവ ആണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ..

ഇത് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അറേബ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് ആസ്ട്രോളജി എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.. അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും അലങ്കാരമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഓർക്കിഡ് ചെടികൾ.. ഓർക്കിഡ് നമ്മുടെ വിദേശ നാടുകളിൽ ഉള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം വീടിൻറെ മുൻഭാഗത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.. നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് തിരിച്ചറിയാതെ ഓർക്കിഡ് പുഷ്പങ്ങൾ മനോഹരമായ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീടിൻറെ മുൻവശത്ത് തന്നെ വെച്ചുവളർത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ വിദേശ ആസ്ട്രോളജി കളിലും പലതിലും ഓർക്കിഡ് പുഷ്പങ്ങൾ വീടിൻറെ മുൻഭാഗത്ത് വീടിൻറെ കഥക് തുറന്നു പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രധാന വാതിലിന്റെ നേരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒന്നും തന്നെ ഓർക്കിഡ് പുഷ്പങ്ങൾ വരാൻ പാടുള്ളതല്ല..

വളർത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാത്തതുണ്ട്.. നമ്മുടെ ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ചുള്ള ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും വരാൻ പാടില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ വളർന്നാൽ നമ്മുക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാം വളരെയധികം ദോഷമായി വരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളും ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.. ഏതാണ്ട് ഒമ്പതോളം മരങ്ങളുടെ പേര് പറയാം.. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നാരകം ആണ്.. നാരകം നട്ടിടും മുടിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രമാണം.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *