വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന താക്കോലിന് യഥാസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ.. സ്ഥാനം മാറി വെക്കുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം…

നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരവും വാസ്തു ശാസ്ത്ര പ്രകാരവും സനാതന ധർമ്മ പ്രകാരവും ഒരു കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ആ വീടിൻറെ താക്കോൽ എന്നു പറയുന്നത്.. അതുപോലെതന്നെ പവിത്രമായ മറ്റൊരു വസ്തുവാണ് ആ വീടിൻറെ പണപ്പെട്ടിയുടെ താക്കോൽ അല്ലെങ്കിൽ അലമാരയുടെ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത്.. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിലെ താക്കോലുകളെ കുറിച്ചാണ്.. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പവിത്രമായ വസ്തുവാണ് താക്കോൽ എന്നു പറയുന്നത്.. അപ്പോൾ പലരും വീട്ടിൽ താക്കോൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്.. എന്നാൽ താക്കോലിന് അതിന്റേതായ ഒരു സ്ഥാനം വാസ്തുപ്രകാരം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.. ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ താക്കോൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഭാഗ്യത്തിന്റെ വരവും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും എല്ലാം കുതിച്ചുയരും എന്നുള്ളതാണ്.. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നു പറയുന്നത്..

പൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേ സമയം താക്കോൽ എന്നു പറയുന്നത് ബുധൻ ഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ രാഹുവും ബുധനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുവായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ രാഹുവാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം.. രാഹുദോഷങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല.. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ.. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും കഠിനാധ്വാനം ഒക്കെ ചെയ്തു ഒരു നിലയിൽ എത്താൻ പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിർഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്..

ആ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് കടാക്ഷം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു.. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒട്ടും ഭാഗ്യമില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ എന്ന്.. അതിനെല്ലാം അർത്ഥം എന്നു പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ രാഹുദോഷം തന്നെയാണ്.. രാഹുവിന്റെ പ്രീതി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്നത്.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പൂട്ട് എന്നു പറയുന്നത് രാഹുവായും താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബുധനായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തെ കൂടുതൽ ഉണർത്തുന്നു.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *