പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫലിക്കുന്ന.. നാവിൽ ഗുളികന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള നക്ഷത്രക്കാർ..

നമ്മൾ ചില സമയത്ത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കും എന്നുള്ളത്.. പലപ്പോഴും ഇത് അനുകൂലം എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലും പ്രതികൂലം ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കാറുള്ളത്.. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അയാളുടെ നാവിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന്.. അയാൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും നടക്കും എന്നുള്ളത്.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അയാളുടെ മുൻപിൽ ഒന്നും പോയി ചാടി കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ളതാണ്.. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നാവിൽ ഗുളികൻ വന്ന നിൽക്കുന്ന നാളുകൾ..

നാവിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്.. നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹ നിലപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്ക് ദോഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫലിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കുന്നതാണ്.. എന്നാൽ 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ആകെ നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്നാൽ 27 നക്ഷത്രക്കാർക്കും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്.. ആ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണവും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്..

ഏകദേശം 70% ത്തോളം അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം ഉള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും.. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നാവിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്.. അതുതന്നെയാണ് ഈ 27 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പൊതുസ്വഭാവം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി 27 നക്ഷത്രക്കാരിൽ ഏതൊക്കെ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതലായി നാവിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുന്നത്.. അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 5 നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *