നിങ്ങളുടെ മൂത്രത്തിൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക.. മൂത്രത്തിൽ കൂടെ രക്തം പോകുന്നത് പല വലിയ രോഗങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണോ…

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. സാധാരണ ഇത്തരം വീഡിയോകളിൽ ഒരു രോഗത്തിനെപ്പറ്റി അതായത് ആ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.. ആ രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.. രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സാരീതികൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണ സംസാരിക്കാറുള്ളത്.. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രോഗലക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചാണ്.. ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആശങ്ക ജനകവുമായ ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുക എന്നുള്ളത്.. ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു രോഗലക്ഷണം യൂറോളജിയിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിവരും..

കാരണം മൂത്രത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ രക്തം ഒട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളതല്ല.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തീർച്ചയായും ഒരു കാരണമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.. ആ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയും അതുമൂലം രോഗശാന്തിയും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതയും പ്രാധാന്യവും ഗൗരവവും.. സാധാരണഗതിയിൽ മൂത്രത്തിലൂടെ രക്തം പോവുക എന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ആണ് ഉള്ളത്.. ഒന്നാമത്തേത് രോഗി സ്വയം കാണുകയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സകളുമാണ്.. രണ്ടാമത്തേത് സാധാരണഗതിയിൽ രോഗിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുകയില്ല.. പക്ഷേ ലാബിൽ മൂത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ കൂടുതലായി കാണുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്..

ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചികിത്സയെ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ചും രോഗി കാണുന്ന വിധത്തിൽ അത് വേദനയില്ലാതെ രക്തക്കട്ടകളുമായി രക്തം പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.. മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു ദിവസം ആണെങ്കിലും ഒരു തവണ ആണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാതെയോ മാറുകയാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകളും രോഗനിർണയങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻറെ മറ്റൊരു പ്രധാന വശം.. മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുന്നതിന് പ്രധാന രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് മെഡിക്കൽപരമായ കാരണങ്ങളാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *