പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബലക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജന കുറവിനുള്ള പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ.. വിശദമായി അറിയുക..

ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പുരുഷന്മാർക്കുണ്ടാവുന്ന ബലക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജന കുറവിനെ കുറിച്ചാണ്.. മെയിൽ ഇറക്കറ്റ്റിൽ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ ഇന്ന് വളരെയധികം കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്.. സാധാരണഗതിയിൽ 40 വയസ്സ് മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെ ആളുകൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്.. ഈ ഉത്തേജിന് കുറവിനെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് അനുസരിച്ച് ചികിത്സകൾ നൽകുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്..

സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഉത്തേജന കുറവ് എന്നാ അസുഖത്തിനും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ലിംഗത്തിന് ഉള്ള രക്ത ഓട്ട കുറവാണ്.. പുരുഷന്മാരിൽ രക്തം ഓട്ടം കുറയുമ്പോൾ ഉദ്ധാരണത്തിൽ വളരെയധികം കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു.. അപ്പോൾ രക്ത കുറയുന്ന കാരണങ്ങളെല്ലാം ഉത്തേജനത്തിന് കുറവ് വരുത്തും ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന അൺ കൺട്രോൾ ഡയബറ്റിക് മെറിറ്റസ്..

ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ.. ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീമിയ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധനവ് മാത്രമല്ല ഞരമ്പുകൾക്ക് ഉള്ള തകരാറ്.. നട്ടെല്ലിന് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ലിംഗത്തിന് ബാധിക്കുകയും ഉത്തേജന കുറവ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.. ഇതിനു പുറമേ മാനസിക സംഘർഷം തുടങ്ങിയവ വരുന്നു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *