സിംഹം പോലെ രാജാവ് ആയി വാഴും ഈ മാസം 30 മുതൽ ഈ നാളുകാർ.

നമസ്കാരം വളരെയേറെ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്ന രാജകീയപദവി സിദ്ധിക്കുന്ന സിംഹം പോലെ രാജാവ് ആയി വാഴുന്ന കുറച്ചു നക്ഷത്രക്കാർ ഉണ്ട്. ഇവർ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ പെട്ടാൽ പോലും അതിനൊക്കെ പടവെട്ടി അവരുടെ ജീവിതം വിജയകരമാക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ…

ഈ നാളുകാർക്ക് ഈ മാസം മുതൽ വൻ അവസരങ്ങൾ തേടി വരും.

നമസ്കാരം ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിതി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നവഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അവയുടെ മാറ്റം പകർച്ച രാശിമാറ്റം ഇവയൊക്കെ ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്ന അതിന്…

ഉടൻ കുതിച്ചുയരും 100% ഉറപ്പ്. ഈ നാളുകാർക്ക് ഈ മാസം മുതൽ ഒരു സന്തോഷവാർത്ത കേൾക്കാം.

നമസ്കാരം വലിയ രീതിയിൽ ആഡംബരത്തിൻറെയും സമ്പന്നതയുടെയും അവസ്ഥകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ചില ഗ്രഹസ്ഥിതികൾ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പകർച്ച സംഭവിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം ധന്യമായി മാറുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇടപെടാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്…

ഈ നക്ഷത്രക്കാർ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവായി വാഴും ഈ മാസം മുതൽ.

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ സമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെ കൂടി ജീവിക്കാൻ ഏവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഇനി ഈ നക്ഷത്രകാരെ മാടിവിളിക്കും. സമ്പന്നതയുടെ കളിത്തൊട്ടിൽ ആയി ഈ നക്ഷത്രക്കാർ വിരാജിക്കും. ഈ മാസം മുതൽ വളരെ സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധി നേടുന്ന…

ആർക്കും കൊടുത്തു പോകരുത് ഈ ചെടി ഒരു കാരണവശാലും.

നമസ്കാരം ചില ചെടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ചെടികൾ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഹാനി കുറവ് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ധാരാളം ഇത്തരത്തിലുള്ള…

ഒരിക്കലും ഗതി പിടിക്കില്ല. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന നേരത്ത്.

നമസ്കാരം വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുതരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങളും മണ്ടത്തരങ്ങളും കാണിക്കരുത്. അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന പക്ഷം. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗതി പിടിക്കാനുള്ള അവസരം ഒക്കെ കുറഞ്ഞവരും. ഏതൊക്കെയാണ്…