ചൊവ്വയുടെ ഗ്രഹ പകർച്ച മൂലം ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ…

2024 ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി മുതൽ ജീവിതത്തിലെ സകലവിധ കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ മാറി ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധികളും നേട്ടങ്ങളും ഒക്കെ വന്നുചേരുന്ന 9 നക്ഷത്രക്കാർ ഉണ്ട്.. ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് 2024 ഏപ്രിൽ മാസം 23 തീയതി മുതൽ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാഗ്യങ്ങളാണ് നേട്ടങ്ങളാണ്.. ഈ ദിവസം ചൊവ്വയുടെ ഗ്രഹം പകർച്ചയാണ്…     ഇത് മൂന്നു രാശിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ നൽകും.. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ മാറി […]

ചൊവ്വയുടെ ഗ്രഹ പകർച്ച മൂലം ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ… Read More »

നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും നടന്നു കിട്ടാൻ ഉപകരിക്കുന്ന തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം…

ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ പൂരമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വീഡിയോയിലെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻറെ പൂരത്തിന്റെ ആ ഒരു മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചു വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു ശേഷം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം.. നമ്മുടെ തൃശൂർ പൂരം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.. ഇതിൻറെ ഗൗരവം നമ്മുടെ ആളുകൾക്കിടയിൽ അത്രത്തോളം കണ്ടില്ല എങ്കിലും വിദേശികൾ അത്രത്തോളം ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ തൃശൂർ

നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും നടന്നു കിട്ടാൻ ഉപകരിക്കുന്ന തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം… Read More »

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നാഗദോഷം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും പരിഹാര മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം…

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവതകളാണ് സാക്ഷാൽ നാഗദേവതകൾ.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നാഗദേവതകളുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവ്വതും നേടുവാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്.. എന്നാൽ നാഗ ദോഷം അതുപോലെതന്നെ നാഗകോപം എന്നിവ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും.. രോഗ ദുരിതങ്ങൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ പിന്തുടരും.. മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ പോലും നാഗ ദോഷങ്ങൾ വന്ന ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലും അത് അവരെ പിന്തുടരും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം…     അതുകൊണ്ടുതന്നെ നാഗദോഷം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക്

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നാഗദോഷം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും പരിഹാര മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം… Read More »

ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം തെരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം…

ഇന്ന് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്.. ഇന്നാണ് ഏകദശി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അതിലൂടെ ഇരട്ടി നേട്ടങ്ങളും ഫലങ്ങളും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ്.. ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന ജപിച്ചാൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരും.. ഇന്നേദിവസം അതുകൊണ്ടുതന്നെ തൊടുകുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും.. തൊടുകുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നൽകാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്.     വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം..

ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം തെരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം… Read More »

ഏപ്രിൽ 19 ആം തീയതി മുതൽ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്ന ചേരാൻ പോകുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ..

ഏപ്രിൽ 19 വെള്ളിയാഴ്ച അതായത് ഇന്നേദിവസം ചൈത്ര മാസത്തിലെ ശുക്ല പക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയാണ്.. അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇന്നേ ദിവസത്തിന് ഉണ്ട്.. സൂര്യൻ ബുദൻ വ്യാഴം എന്നിവയുടെ സംയോജനവും മേടത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർക്കുക.. ഈ ഏകാദശി നാളിൽ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും രാശികൾക്കും ഇടയിൽ ധ്രുവയോഗം രവിയോഗം മകം നക്ഷത്രം എന്നിവയുടെ ശുഭകരമായ സംയോജനവും രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന എന്നതാണ് വാസ്തവം.. ഇന്നേദിവസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജ്യോതിഷപ്രകാരം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വളരെയധികം ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻറെ കൃപ കടാക്ഷത്താൽ ജീവിതത്തിലേക്ക്

ഏപ്രിൽ 19 ആം തീയതി മുതൽ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്ന ചേരാൻ പോകുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ.. Read More »

ആദ്യമായിട്ട് ലോട്ടറി എടുത്താൽ പോലും അത് അടിക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലികളായ നക്ഷത്രക്കാർ…

നമ്മളെല്ലാവരും പൊതുവേ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും ലോട്ടറി എടുക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തവർ ആയിരിക്കാം.. അപ്പോൾ മിക്ക ആളുകളും ഈ ലോട്ടറി എടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും അടിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്.. ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വരുന്നത് വളരെയധികം വലുതാണ്.. അവർ ഒരു ചിട്ടിയിൽ ചേർ ന്നാൽ ഭാഗ്യം ആദ്യം തന്നെ തുണക്കുന്നതാണ്.. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എന്ത് പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം ഏറെയാണ്.. ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും അവരുടെതായ ഭാഗ്യ നമ്പറുകൾ ഉണ്ട്…     അതുപോലെതന്നെ

ആദ്യമായിട്ട് ലോട്ടറി എടുത്താൽ പോലും അത് അടിക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലികളായ നക്ഷത്രക്കാർ… Read More »