ഒരു വ്യക്തി പോൺ വീഡിയോസ് നു അടിമ ആണോ എന്ന് അയാളുടെ മുഖം നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.. വിശദമായി അറിയുക..

പോൺ അഡിക്ഷൻ.. ഇത് പല ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്.. അതോ ഒരുപാട് ഉൽഘണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്..മാത്രമല്ല പലതരം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു.. ഇത് അവരുടെ സമയങ്ങൾ ഒരുപാട് അപഹരിക്കുകയും കുറ്റബോധത്തിൽ ഏക്ക് പോകുകയും പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരാജയം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.. നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പോൺ വീഡിയോ അഡിക്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും.. അതുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ മറികടക്കാം എന്ന് നോക്കാനും.. ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പോൺ വീഡിയോസ് അഡിക്ഷൻ ഉള്ള ആൾ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനും..

നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും മുതിർന്ന ആൾക്കാരെയും സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്.. പലപ്പോഴും ഇതിൻറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം.. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പോൺ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് സമയം കൂടും.. ആദ്യം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആണ് നോക്കിയിരുന്നത് എങ്കിൽ അത് പിന്നീട് 10 മിനിറ്റ്.. അല്ലെങ്കിൽ 30 മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മുടി തൃപ്തിയും വരുന്നില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും.. സമയം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകും.. അത്രയും സമയം വെറുതെ പാഴായി പോകും..

എന്നാൽ എത്ര കണ്ടിട്ടും ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പല ആളുകളും എന്ന് പറയുന്നത്.. ഇത് പലപ്പോഴും അവരെ ഒരു മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും കാരണം എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങും പിന്നീട് അത് പലതരം ഡിപ്രഷൻ മുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.. എനിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന തോന്നൽ ഇലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു..