ഒട്ടു മിക്ക കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും.. കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യം ഇരട്ടിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ.. വിശദമായി അറിയുക..

ഒട്ടുമിക്ക വൃക്കരോഗങ്ങളും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും.. GFR.. യൂറിൻ ടെസ്റ്റ്.. സെറം ക്രിയാറ്റിൻ.. ബ്ലഡ് യൂറിയ.. യൂറിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയ പരിശോധനകളും വ്യതിയാനങ്ങളും വന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് റീനൽ ഫെയിലിയർ എത്തുന്നത്.. രോഗത്തിൻറെ അടിസ്ഥാന കാരണം കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഊടെ രോഗം കൂടി റീനൽ ഫെയിലിയർ എത്തി ഡയാലിസിസ് അതുപോലെ വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും..

ഒരു പരിധിവരെ വൃക്കയുടെ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും.. 90% വൃക്ക രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം ജീവിതശൈലിയിലെ അപാകതകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹവും പ്രഷറും അമിത . കൊഴുപ്പ് മാണ്..ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ അത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവയ്ക്കായി സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുക എന്നതാണ് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ കായുള്ള ചികിത്സയുടെ ആദ്യഘട്ടം.. രണ്ടാമത് ആയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ലേപനങ്ങൾ ഇലൂടെയും ഉള്ളിലെത്തുന്ന കെമിക്കലുകളും..

മരുന്നുകളും എല്ലാം കിഡ്നിയുടെ ജോലിഭാരം വർധിപ്പിക്കാം.. ഇത്തരം വിഷാംശങ്ങൾ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം.. മൂന്നാമത് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷാംശങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ്.. അതിനായിട്ട് മിതമായ വ്യായാമത്തിലൂടെ രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കോശങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലും പുറത്തും അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷാംശങ്ങൾ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്..