പലതരത്തിലുള്ള വൈറ്റനിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്.. ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്തൊക്കെയാണ്.. വിശദമായി അറിയുക..

ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെയധികം യങ്ങ്ങാർ ജനറേഷൻ വളരെയധികം അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വൈറ്റനിംഗ് ക്രീം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ്.. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അമിതമായി വെളുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യവും ആഗ്രഹവും ആണ്.. അതിനുവേണ്ടി ഏതു മാർഗവും സ്വീകരിക്കാനും പരീക്ഷിക്കാനും എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്ന്.. അതിൽ ഞാൻ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെയധികം കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റനിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ്..

അത് പലതരത്തിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റുകളിൽ പല രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.. ഈ വൈറ്റനിംഗ് ക്രീം ഇൻറെ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എളുപ്പത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളിലും അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ്.. അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വളരെയധികം വെളുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ..പക്ഷേ ആ വൈറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്തിനാണ് എന്ന്.. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന്..

അതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടോ.. എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ആരും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല.. അപ്പോൾ നോർമൽ ഇ ഓരോ ദിവസം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ വൈറ്റനിംഗ് ക്രീമുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്.. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറ്റനിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്.. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റനിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബേസിക്കലി എല്ലാ ക്രീമുകളും സ്റ്റിറോയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രീമുകളാണ്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *