ശരീരത്തിലെ അമിത രോമവളർച്ച എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം.. അതിനുള്ള ഇന്നത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എന്തൊക്കെയാണ്.. വിശദമായി അറിയുക..

ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു രോഗിയുടെ അനുഭവമാണ്.. ആരോഗ്യ പറയുകയും ചെയ്തു ഈയൊരു കാര്യം എല്ലാവരിലേക്കും അറിയിക്കണം എന്നുള്ളത്.. അവർ ഒരു മധ്യവയസ്ക ശരിയാണ്.. അവർക്ക് അമിതമായ രോമവളർച്ച ഉണ്ട്.. അവർക്ക് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മീശയുടെ ഭാഗത്തും താടിയുടെ ഭാഗത്ത് എല്ലാം അമിത രോമവളർച്ച വന്നതുകൊണ്ട്..

അങ്ങനെ അവരെ പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു പരസ്യം ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരസ്യം കണ്ടു അത് ചെയ്തു കാരണം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ അവരും പോയി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ഇട്ട് അവർ തുടർന്ന് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യുന്നു.. വെറും ഒന്നര വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ..

രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യും.. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചു കുറയും പിന്നീട് അത് വീണ്ടും വരും.. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഉപകാരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈയൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ് ലേക്ക് വന്നതാണ്.. അമിത രോമ വളർച്ചക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേസർ ഹെയർ ഡയറക്ഷൻ ആണ്.. ഇതിനെക്കാളും വലിയൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഇനിയില്ല.. ഇത് ഒരു 90% വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും നൽകി വരുന്നത്..