ഭക്ഷണത്തിൽ മോര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ.. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും 90% അസ്വസ്ഥതയും പോകാൻ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പവർ ഇൻ ബാലൻസ് ആണ്.. 14 പവറുകൾ ആണ് ശരീരത്തിലെ ശരീരം ആക്കി നിർത്തുന്നത്.. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാസ് മോരു വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കയറി കരിക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ.. അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ലെമൺ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ..

ശരിക്കും ശരീരം അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എത്രയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ.. നിങ്ങൾ സുഖിക്കുക യാണ്.. ശരീരം അനുഭവിക്കുന്ന വേദന വളരെ വലുതാണ് എന്താ കാരണം.. ഈ നാരങ്ങാ വെള്ളം അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പി എച്ച് തെറ്റുന്നത്.. അത് താഴേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ നിമിഷം ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കും.. അതു മുകളിലേക്ക് പോയാലും മരണം ഉറപ്പ്..

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ബാലൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശരീരം എത്ര പാടുപെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ.. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഇരിക്കാനാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ മോര് കൂട്ടി കഴിക്കാറില്ലേ.. എന്തിനാണ് അവസാനം മോര് കൂട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ.. ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല.. മോര് കൂട്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരം സ്റ്റോക്കിന് അകത്തെ ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള എൻസൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 2..4 പി എച്ച് ലാണ്..