മിക്ക ആളുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന പോഷക കുറവ് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം.. പോഷക കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം.. വിശദമായി അറിയുക..

നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജം നിലനിർത്തുന്നതിന്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്.. അതുപോലെ വളർച്ചയ്ക്കും.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്.. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന്.. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ.. എന്നാൽ ഇന്ന് കാലം മാറി.. ഇന്ന് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അതിൻറെ രുചിയും മണവും നിറവും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ്..

അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായ പോഷകം എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും മറന്നുപോകുന്നു.. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രേഡിങ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്.. ഈ മണവും നിറവും രുചിയും എല്ലാം നോക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് പോഷകക്കുറവ് ലേക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളെക്കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത്.. പല ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത പല കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുകയും നമ്മളെ പല അസുഖങ്ങളിൽ ഏക അത് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ലൈഫ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണരീതികളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് പല ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ആകും മാത്രമല്ല പല മെഡിസിനു കളുടെയും അമിത ഉപയോഗം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാനാവും.. ഇടയ്ക്ക് ഒരു രോഗി വന്നിരുന്നു അവർ കുറെ കാലങ്ങളായി അലർജി തുമ്മൽ.. എപ്പോഴും തലവേദന.. കഴുത്ത് വേദന അതുപോലെ നീർക്കെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ വന്നിരുന്നത്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *