തോൾ വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പൂർണമായും മാറ്റിയെടുക്കാം.. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ..

സാധാരണയായി പലരും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വേദന കാരണം എനിക്ക് കൈ പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത്.. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതു പോലെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്നും എറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.. ഇത്തരത്തിൽ കൈകൾ പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഷോൾഡർ പെയിൻ കുറിച്ച് ആണ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.. കൈ പൊക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഷോൾഡർ പെയിൻ ന് ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട്.. ഷോൾഡർ പെയിൻ ട്രെയിൻ അറിയുന്നതിനു മുൻപ് അതിന് വേദന ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം.. ഷോൾഡർ എന്നുപറയുന്നത് കയ്യിലെ എല്ലും.. അതുപോലെ തോൽ സന്ധിയും..

കോർണർ ബോർഡും ചേർന്ന് ഒരു ഭാഗമാണ് ഷോൾഡർ.. ഇതിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് എല്ലുകൾ ഉണ്ട്.. ഇതിൻറെ ഇടയിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ജോയിൻറ് പുഴയും ജോയിൻറ് തമ്മിലുള്ള എല്ല്.. ഈ കോളർ വന്നുചേരുന്ന ചെറിയൊരു സന്ധി.. പിന്നെ ഇതിനു ചുറ്റും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പേശികളുടെ വള്ളികൾ.. ഈ വള്ളികൾ ആണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ സ്റ്റെബിലിറ്റി നൽകുന്നത്..

ഇതിനെല്ലാം കവർ ചെയ്തു കൊണ്ട് പേശികളുണ്ട്.. പിന്നെ ഇതു വഴി ആ ഭാഗത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നാഡികൾ.. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ വേദന ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ട്രാക്ടറുകൾ.. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഷോൾഡർ ഇന് ചുറ്റും നാല് പ്രധാന വള്ളികൾ ഉണ്ട്.. അത് പേശികളിലും കൂടെ വന്ന എല്ലു കളിലേക്ക് ചേരുന്ന ഭാഗം ആണ് ടെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.. അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് കാഫ് എന്ന് പറയും.. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ellinte ഭാഗം ചെറിയൊരു കുഴയിൽ ആണ് നിൽക്കുന്നത്..

https://youtu.be/w1q1QmRRvUY