സ്ത്രീകളിലെ ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സാധ്യത ശരീരം വളരെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ചില പ്രധാന ആറ് ലക്ഷണങ്ങൾ… എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

എന്താണ് കാൻസർ.. കോശങ്ങളുടെ അമിതവും നിയന്ത്രണാതീതം വും ആയ വിഘടന ത്തെ ആണ് ക്യാൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.. എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നത്.. 90 മുതൽ 95 ശതമാനം വരെ ക്യാൻസറിന് കാരണം ജനിതക ത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ആണ്.. ഇതിൽ 5 ശതമാനം മാത്രമേ പാരമ്പര്യ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകാറുണ്ട്.. ബാക്കിയെല്ലാം ജീവിതശൈലികൾ കൊണ്ടും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.. ഇതിൽ ഏറ്റവും വില്ലൻ ആയി നിൽക്കുന്നത് പുകവലിയുടെയും മദ്യപാനത്തിനും ഉപയോഗമാണ്.. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനും കാൻസറുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്..

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്യാൻസർ അതിൻറെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.. അത് തുടക്കത്തിലെ കണ്ടു പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ യാണ്.. അതിൻറെ ചികിത്സ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്.. എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.. ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.. സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന മറ്റ് കാൻസറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ.. ഗർഭാശയ ദളങ്ങൾ അതിലെ ക്യാൻസർ.. അണ്ഡാശയ കാൻസർ.. vagina ക്യാൻസർ.. എന്നിവയാണ് ..

പക്ഷേ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയി കാണുന്നത് ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ്.. എട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.. 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് 80 ശതമാനവും ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ കാണുന്നത്.. 30 മുതൽ 50 ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്നത് മൂന്നും നാലും സ്റ്റേജുകളിൽ ആണ്.. അതുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൊണ്ടുള്ള മരണം വളരെ കൂടുതലാണ്.. വളരെ നേരത്തെതന്നെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും സ്റ്റേജിൽ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്…