കിഡ്നി തകരാറിലാണ് എന്ന് ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ… എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ…

കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായി രോഗികൾക്ക് അവരുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആകാംഷയും ടെൻഷനും ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായാണ് കണ്ടിരുന്നത്.. ആദ്യമായി 1970 മുതൽ ഏകദേശം പത്തു വർഷം രോഗികളെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അസ്വസ്ഥത എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്.. എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഡോക്ടർ എനിക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട്.. പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും അതിൻറെ എൻറെ ചികിത്സാ രീതികളും മറ്റും അറിയാൻ ആണ് കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്.. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം രോഗികൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഡോക്ടർ എനിക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ട്..

വേറെ എന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രമേഹത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്.. 1980 കൾക്കു ശേഷം രോഗികൾ കാണാൻ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അസിസ്റ്റൻറ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണ്.. കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാം.. അത് കുറച്ചുകാലം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രമേഹമുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ചു കൊളസ്ട്രോളും..

പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് പാടെ മറന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായി ചിന്ത.. അതിനുശേഷം ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി അപ്പോൾ രോഗം വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡോക്ടർ പക്ഷേ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മൈക്രോ ആൽബമിൻ കണ്ടു..അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറെ കണ്ടോ അത് എന്താണ് അന്വേഷിക്കാൻ എന്ന വന്നത്.. വേറെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വേറെ അസുഖം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ പ്രമേഹത്തിനു മരുന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ട്….