ശരീരത്തിൽ കാക്ക പുള്ളിയും മറുകും ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്… ഇവ അപകടകരമായി മാറുന്നത് എപ്പോൾ… ഇവ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാം…

കാക്കപ്പുള്ളി അഥവാ മറുക് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല.. നമ്മുടെയെല്ലാം ശരീരത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഐഡി ഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എസ്എസ്എൽസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തിരിച്ചറിയൽ മാർക്ക് കളിൽ ഒന്ന് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാക്കപ്പുള്ളി കളും മറകും ആയിരിക്കും.. പണ്ടുകാലത്തെ സിനിമകളിൽ വില്ലന്മാരെ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ മുഖ ത്തിൻറെ ഏതെങ്കിലും വശങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ഉണ്ണി അഥവാ മറുക് ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും..

പലപ്പോഴും അവരുടെ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും ചിലർക്ക് സൗന്ദര്യം കളയുന്നതിനും ഈ മറുക് ഒരു കാരണമാകാറുണ്ട്.. ചിലർക്ക് ജന്മനാൽ തന്നെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ മറുകുകൾ കാണാറുണ്ട്.. പലരും വളരുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വലിയ വലിയ മറുകുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും.. മറ്റ് ചിലർക്ക് സൗന്ദര്യം കൂടുന്നതിനെ ഭാഗമായിട്ട് മൂക്കിൻറെ വശങ്ങളിൽ ചുണ്ടിലെ താഴെ ചെറിയ കാക്ക പുള്ളികൾ കാണും.. ഇത്തരക്കാർക്ക് സൗന്ദര്യം വളരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ട്..

എന്നാൽ ചിലർക്ക് ശരീരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന മറുകുകൾ ഇവർക്ക് ഇതിൻറെ ഒരു ശല്യം കാരണം ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു അത് ഒരു തട്ടിപ്പ് ആയി അതൊരു വലിയ ഉരുണ്ട പോലെയായി ഇത് നീക്കം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളവരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്.. എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാക്ക പുള്ളികൾ അഥവാ മാറുക എന്നും.. ഇവ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും.. ഇത് എപ്പോഴാണ് അപകടകരം ആകുന്നത് എന്നും.. ഇത് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം… നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നിറം നൽകുന്നത് മെലാനിൻ എന്നുപറയുന്ന ഒരു കളർ ആണ്…