വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം സിമ്പിളായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള 8 വഴികൾ… ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക…

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വൃക്കകൾ പ്രാർത്ഥന ക്രമേണ കുറഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യുന്നത് തുടക്കത്തിലെ ആരും തിരിച്ചറിയാറില്ല.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു പരിധിക്കു മുകളിൽ വൃക്കകൾ കേടാകും പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിൻറെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്ന് ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതു തുടങ്ങുന്നത്.. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഉള്ളിലെ അത്ഭുതകരമായ അവയവങ്ങളാണ് വൃക്കകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും..

ഇന്ന് ശാസ്ത്രം ഇത്രയും പുരോഗമിച്ചിട്ടും നമുക്ക് വൃക്കകൾക്ക് തുല്യമായി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വേസ്റ്റ് അരിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ലോകത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് പോലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വൃക്കകൾ അരിക്കുന്നത് പോലുള്ള മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആണ് നമ്മുടെ വൃക്കകൾ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മതയോടും കൃത്യതയോടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്.

വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വൃക്കകൾ ഒരു 65 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെ എഫിഷ്യന് ഡ്രൈവർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ആവശ്യമില്ലാത്തത് അരിച്ച് പുറത്തുകളയും. ശരീരത്തിൽ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം 50 ശതമാനത്തിൽ കുറവ് വരുമ്പോളാണ് വൃക്കകൾക്ക് പലപ്പോഴും കേടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.. പലപ്പോഴും ക്രിയാറ്റിൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിന് മുകളിൽ എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് അർത്ഥം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം 50 ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്നാണ്..

വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം ഒരു 25% ആയി കുറയുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് ശരീരം ചെന്ന് എത്തുന്നത്. പലപ്പോഴും വൃക്കകൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്ന അവസ്ഥയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത ആദ്യ ശുദ്ധീകരിച്ച നിർത്തുക എന്ന ഒരു രീതി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൃക്കകൾ നട്ടെല്ലിന് ഇരുവശത്തുമായാണ് ആയിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്…