മൂത്രത്തിലെ ഈ നിറവ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കണം… ചിലപ്പോൾ അത് മാരകരോഗത്തിന് ലക്ഷണങ്ങളാവാം…

സാധാരണ വീഡിയോകളിൽ ഒരു രോഗത്തിൻറെ ലക്ഷണം അതിൻറെ കാരണങ്ങൾ അതിൻറെ ചികിത്സാരീതികൾ എന്നിവയെപ്പറ്റിയാണ് സാധാരണ സംസാരിക്കാറ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രോഗലക്ഷണം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശങ്കാജനകമായ ഒരു രോഗ ലക്ഷണമാണ് മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുക എന്നത്. ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗലക്ഷണം യൂറോളജി യിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം മൂത്രത്തിൽ രക്തം സാധാരണഗതിയിൽ ഒട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയും അതുമൂലം രോഗശാന്തിയും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് അതിൻറെ പ്രത്യേകതകളും പ്രാധാന്യവും ഗൗരവം. സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൽ മൂത്രത്തിൽ രക്തം പോകുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് രോഗി സ്വയം കാണുകയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സകളും ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രോഗിക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ മൂത്രത്തിൽ കളർ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല.

പക്ഷേ ലാബിൽ മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ കൂടുതലായി കാണുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈ വിഭാഗത്തിൽപെടുന്നത് ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചികിത്സയെയും ടെസ്റ്റുകൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ചും രോഗികളെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ വേദനയില്ലാതെ രക്തക്കട്ട കളുമായി മൂത്രം പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു ദിവസം ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചും കഴിക്കാതെയും തനിയെ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഉം കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകളും രോഗനിർണയവും ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ്. മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുന്നതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *