ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങുന്നത് വഴി ശരീരം മുന്നേ കൂട്ടി കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്

ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രശ്നം ഏറിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം വന്നതുമൂലം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പോലും അറിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിൽ സി ഒ പി ഡി ദിനം ഉണ്ട്. ആരെയൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സി ഓ പി ഡി ബാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പുകവലിക്കുന്ന ആളുകളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ കൂടുതലായും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഒരു രോഗം കൂടുതലായും കാണുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ തന്നെയാണ്.

പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്കും ഈ ഒരു രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ അടച്ചിട്ട അടുക്കളയിൽ വേറെ ഉപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കത്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ കാലങ്ങളായി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ സി ഓ പി ഡി അധികം ഉണ്ടായിരിക്കും. തുടർച്ചയായി 15 വർഷമെങ്കിലും പുകവലിക്കുന്ന ആളുകളിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ രോഗമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വളരെ കാലങ്ങളായി പുകവലിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള തടസ്സമാണ് സി ഒ പി ഡി എന്ന അസുഖം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

പുരുഷന്മാരേ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെതന്നെ ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖം പിടിപെടാർ ഉണ്ട്. കയർ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെതന്നെ കശുവണ്ടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗം പിടിപെടാറുണ്ട്. കൂടുതലായി അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തന്നെ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.