സേവനാഴിയിൽ മാവ് മുകളിലേക്കു കയറുന്നത് തടയാം

നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിന് മുകളിൽ ഇട്ടു വയ്ക്കുന്ന പ്രസ്സ് ചില സമയങ്ങളിൽ മാവ് അതിനുമുകളിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 90 ശതമാനം വീട്ടമ്മമാരും നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇത്. ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന മാവ് എടുത്ത് വീണ്ടും അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് idiyappam ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കൂടുതൽ സമയം ചെലവാക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ കൂടുതൽ പണി നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം പൂർണമായും അകറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എളുപ്പ മാർഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. idiyappam ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലസമയങ്ങളിൽ സേവനാഴിയിൽ പ്രസിനെ മുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ മാവ് വരും. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആണ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അത് അഴിച്ചു വീണ്ടും ഇടേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത്.

ഇനി അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ട് മൂന്ന് ഇടി അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്. ചില്ലിനെ അടിയിൽ മാവ് വരുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായി കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിനു മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് ഇനി മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് മൂടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതിയാകും. അതിനായി ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻറെ വൃത്താകൃതി ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് നേരിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻറെ കൃത്യമായ ആകൃതി ഒരിക്കലും കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇത് കൃത്യമായ അളവിൽ വരയ്ക്കുന്നത്.

Don’t forget to like this page to get new types of health loan insurance online classes, news, new names etc. Similarly, if you like this type of news, do not forget to record your comments in the comment box below. Please record your comments in the comment box below.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.