നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനോ കൂടോത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണേറ് ദോഷങ്ങൾ പോലുള്ളവ ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന കർമ്മം…

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കൂടോത്രം എന്ന് പറയുന്നത്.. നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടും കഠിനാധ്വാനവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പച്ചപിടിച്ച വരുന്ന സമയത്ത്.

നമ്മൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ പറയുന്ന കൂടോത്രം എന്നുള്ളത്.. മറ്റൊരു വ്യക്തി അവരുടെ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഉയർച്ചയെ തടയിടാൻ നമ്മളെ തളച്ചിടാൻ ഒരിക്കലും അവരെക്കാൾ ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ പോകാതെ ഇരിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ.

കൂടുതൽ നാശങ്ങൾ വന്ന ഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് ഈ കൂടോത്രം എന്നു പറയുന്നത്.. അതായത് കൂടുതലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുമായി ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നവർ.

നമ്മൾ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്.. ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാര് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കിടയിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണുന്നത്.. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും..

നമുക്ക് കൂടോത്രം ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്.. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് എന്തെല്ലാം മാർഗ്ഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം.. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് വെറും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്.

അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.. കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക.. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന് അല്ലെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അംഗത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടോത്രങ്ങൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *