ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവി രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം…

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ തൊടുകുറി ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്.. വളരെയധികം സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത്.. ഭഗവാൻറെ ജന്മാഷ്ടമി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.. ഭഗവാൻറെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ട്.

അതിനു പിന്നിൽ കുറെ രഹസ്യങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്.. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ്.. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് മനസ്സ് നല്ലപോലെ ഏകാഗ്രമാക്കി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മനസ്സിൽ നല്ലപോലെ ധ്യാനിക്കുക.. ധ്യാനിച്ച ശേഷം ഈ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് നല്ലപോലെ നോക്കുക..

എന്നിട്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഇതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എൻറെ മനസ്സ് പറയുന്ന ചിത്രം ഇതാണ്.. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ താമരപ്പൂവിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ആയിരിക്കാം.. അല്ലെങ്കിൽ.

രണ്ടാമതായിട്ട് വെണ്ണ കട്ട് തിന്നുന്ന കള്ളക്കണ്ണൻ ആയിരിക്കാം.. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ആലിലയിൽ കിടക്കുന്ന ഭഗവാൻറെ മനോഹര ചിത്രം ആവാം.. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നല്ലപോലെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാത്സല്യവും അതുപോലെതന്നെ ഇഷ്ടവും തോന്നുന്നത് ഏതു ചിത്രത്തിനാണ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക..

അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ ചില രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഭാരമായി നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈയൊരു കാര്യത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്..

അപ്പോൾ അതിൻറെ കൂടെ ഈ പറയുന്ന ചില വഴിപാടുകൾ കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർവ്വ മംഗളമായി തീരും.. അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *