വാസ്തുപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും വയ്ക്കാൻ പാടില്ല.. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളും വിട്ടുമാറില്ല…

പല വീടുകളിലും വാസ്തു നോക്കാൻ ആയിട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് തുടർച്ചയായി ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടുത്ത സാമ്പത്തികമായി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന വീടുകളിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന വലിയ ഒരു ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഇടയായി കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാസ്തു ദോഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്.. വാസ്തുപ്രകാരം.

നമ്മുടെ വീടിൻറെ പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് വളരെ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.. വീടിൻറെ ഈ ഭാഗത്ത് വെയിറ്റ് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ വെക്കരുത് കാരണം അത് വാസ്തുപരമായി നമ്മുടെ വീട് ക്ഷയിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം വിട്ടുമാറാതെ നമ്മളെ അലട്ടുന്നതിന് കാരണമാകും.

എന്നുള്ളതാണ്.. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന കനമുള്ള വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.. അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്.. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്. എങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇത്തരം കനമുള്ള വസ്തുക്കൾ മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്.

എൻറെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്.. അപ്പോൾ വീടിന് ഉള്ളിൽ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ വീടിന് പുറത്ത് ആയാലും കനമുള്ള വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായി ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് വച്ചാൽ ദോഷങ്ങൾ വന്ന് ഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല ആണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *