കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ജീവിതശൈലികളും ഭക്ഷണരീതി ക്രമങ്ങളും..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും എത്രയോ വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ട്.. ഇതിനെയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്.. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൂടുന്ന വേസ്റ്റുകൾ പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ്.

കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത്.. ഈ ഒരു അവയവം എന്നു പറയുന്നത് ഒരു പയറിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഉള്ളത്.. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവം തന്നെയാണ് ഈ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ദിവസം തന്നെ 800 ഓളം രക്തം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അതിലെ വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാം പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത്.. അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ വേസ്റ്റുകൾ പുറന്തള്ളാൻ മാത്രമല്ല കിഡ്നി സഹായിക്കുന്നത്.

മറ്റ് ശരീരത്തിലെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കിഡ്നി സഹായകരമായി മാറുന്നുണ്ട്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആസിഡ് ബാലൻസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ അതുപോലെതന്നെ പലതരം ഹോർമോണുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അവയവം ചെയ്യുന്നത്.. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവയവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലുള്ള അപാകതകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പലതരം രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്..

നമ്മൾ കിഡ്നിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ജീവിതശൈലിയിലും അതുപോലെതന്നെ ഭക്ഷണരീതി ക്രമങ്ങളിലും എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം..കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *