പീഡിയാ.ട്രിക് യൂറോ.ളജി അഥവാ കുട്ടികളിലെ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം…

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. അതായത് പീഡിയാട്രിക് യൂറോളജി അഥവാ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന മൂത്രശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്.. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ ഒരു 18 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 21 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മൂത്ര സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പീഡിയാട്രിക് യൂറോളജി എന്ന് പറയുന്നത്.. അമ്മ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ.

തന്നെ നമുക്ക് ഈ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുമോ.. ഇത് ഗർഭിണികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ആൻറിനാറ്റ്ൽ സ്കാച്ച് എല്ലാ സെൻററുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ്.. അതുപോലെ എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും അവൈലബിൾ ആണ്.. നമുക്ക് അഞ്ചാം മാസം ഒരു അനോമലി സ്കാൻ ഉണ്ട്.. അതിലെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രാശയസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും.

മൂത്രസഞ്ചിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളും എന്തായാലും ഒരു 90% നമുക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.. സാധാരണയായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് പ്രഗ്നൻറ് ആവുമ്പോൾ വയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ലക്കർ ആംന എന്ന് പറയും. അത് നാലുമാസം വരെ മദേഴ്സിന്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്.. പിന്നീട് നാലുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻറെ യൂറിനും അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും.. അപ്പോൾ അഞ്ചു മാസം കഴിയുമ്പോൾ വയറു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതൊരു ലക്ഷണം ആയിട്ടാണ്.

കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് വൃക്കരോഗം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് സൂചന ലഭിക്കും.. ചെറിയ കുട്ടികളിൽ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരയും അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം പോകാറില്ല.. അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അഥവാ മലബന്ധം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പനി വരാറുണ്ട്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *